Cesta k úspešnému podnikaniu na internete

Naštartuj e-shop

Vytvor si vlastný e-shop ešte dnes.
Bez viazanosti a zadarmo.
Vyskúšať zadarmo

Obchodné podmienky eshopu

20 krokov ako vytvoriť bezchybné obchodné podmienky pre e-shop

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorí predávajú svoj tovar, či služby na internete, je Vám iste známe, že každý e-shop musí mať vytvorené vlastné obchodné podmienky. V opačnom prípade Vám za nesplnenie tejto podmienky hrozí pokuta. Prostredníctvom predaja tovaru, či služby na internete totiž ako predajca uzatvárate so zákazníkom zmluvu uzatvorenú na diaľku a obchodné podmienky, s ktorými zákazník prejaví svoj súhlas, sú ako vstupná brána do spoločného obchodu, v podstate dojednaniami tejto kúpnej zmluvy. A všeobecné pravidlo ,,clara pacta – boni amici, teda ,,dobré zmluvy robia dobrých priateľov", pre prípad možných budúcich sporov, zaiste oceníte.

Ako teda vytvoriť dobré obchodné podmienky, ktoré budú jednak v súlade so zákonom a zároveň budú chrániť okrem iného Vás ako predajcu?

Čo musí byť obsahom všeobecných obchodných podmienok?

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov vo svojich ustanoveniach uvádza, aké informácie musí dostať zákazník ešte pred odoslaním objednávky:

1/ hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby – čo musí popis týchto vlastností obsahovať, závisí samozrejme od konkrétneho predávaného tovaru, či služby. Pri popise týchto vlastností je preto rozdiel, či ste predajcom napr. potravín, oblečenia, pracovného náradia, atď.

2/ údaje predávajúceho – sem patrí obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, telefónne číslo a ďalšie dôležité údaje ako IČO, označenie registra a číslo zápisu, e-mailová adresa, DIČ, názov a adresa dozorného orgánu. Predávajúci tiež musí uviesť adresu, na ktorej si zákazník môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto líši od jeho sídla.

3/ celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH – táto informácia tiež samozrejme závisí od konkrétneho tovaru, či služby a uvádza sa priamo pri konkrétnom produkte.

4/ náklady na dopravu, dodanie, poštovné, iné náklady a poplatky – aj túto informáciu sa zákazník musí dozvedieť vopred bez ohľadu na to, či bude uvedená vrámci obchodných podmienok alebo pri každom tovare zvlášť.

5/ cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak ide o číslo so zvýšenou tarifou

6/ platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu dodania, informáciu o vybavovaní reklamácií a sťažností – zákazník musí byť okrem platobných podmienok oboznámený aj s informáciou o dostupnosti tovaru a o lehote jeho dodania (či je tovar skladom, do koľkých dní ste schopný tento tovar odoslať, atď).

7/ informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu – podľa zákona musí predajca zákazníkovi okrem tejto informácie zároveň poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy.

8/ informáciu o znášaní nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy

9/ informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za poskytnuté plnenie – toto platí v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po tom, čo na ňu udelil vyslovený súhlas.

10/ informáciu o tom, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

11/ informáciu o tom, že je predávajúci zodpovedný za vady tovaru alebo služby – predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby vrámci záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na daný tovar, či službu.

12/ informáciu o prísnejších podmienkach záruky – toto sa vzťahuje na tovar, ktorého záruka je podmienená napríklad určitým spôsobom používania.

13/ informáciu o existencii príslušných kódexov správania – platí pre prípad, ak sa predávajúci takýto kódex zaviazal dodržiavať.

14/ informáciu o dĺžke trvania zmluvy

15/ informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa – ak zo zmluvy plynie takýto záväzok pre spotrebiteľa.

16/ informáciu o povinnosti zaplatiť preddavok – toto sa samozrejme nevzťahuje na každý prípad, iba ak to vyplýva zo zmluvy. Ak teda ako predávajúci požadujete od zákazníka platbu vopred, musíte ho o tejto skutočnosti informovať dopredu.

17/ informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie obsahu a o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom – tieto informácie sú samozrejme špecifické a vzťahujú sa iba na tovar s elektronickým obsahom.

18/ predávajúci je tiež povinný uviesť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov – v súvislosti s touto informáciou je potrebné uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

19/ predávajúci je okrem vyššie uvedeného povinný tiež zabezpečiť, aby bol zákazník informovaný o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Najvhodnejším spôsobom je uviesť to pri konečnom tlačidle objednávky v košíku ako: „Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Podľa zákona, ak by ste si túto povinnosť nesplnili, zákazník nie je povinný za tovar, či službu zaplatiť.

20/ dôležité je tiež informovať zákazníka o osobných údajoch, ktoré sa budú spracovávať. Na túto oblasť sa uplatnia povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré by nijaký prevádzkovateľ i s ohľadom na vysoké pokuty, nemal prehliadnuť.

Kam umiestniť Všeobecné obchodné podmienky?

Zákon síce nepredpisuje miesto, kde musí byť umiestnený odkaz na všeobecné obchodné podmienky, avšak odporúčame ich umiestniť pri vyššie uvádzanom tlačítku s názvom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby".

Pri objednávaní tovaru musí kupujúci „súhlasiť" so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a Ochranou osobných údajov, t.j. pokiaľ  neodklikne checkbox, ktorým vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedeným, nemôže byť jeho objednávka úspešná (checkbox nesmie byť predkliknutý). Text by sa mal nachádzať pri potvrdení objednávky, približne v takomto znení:

„Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (link na ich znenie), Reklamačným poriadkom (link na ich znenie) a Ochranou osobných údajov (link na ich znenie), porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím."

Môžem do obchodných podmienok zakomponovať vlastné zmluvné dojednania?

V obchodných podmienkach si samozrejme okrem tých zákonných, môžete upraviť akékoľvek vlastné zmluvné dojednania. Podmienkou však je, aby tieto neodporovali zákonu, resp. ho neobchádzali. V praxi sa často stáva, že predávajúci sa dojednaniami v obchodných podmienkach snaží chrániť svoje záujmy, avšak ako bolo uvedené, je dôležité, aby tieto neodporovali zákonu. Ak je teda v zákone určená lehota, túto nemožno skrátiť, možno ju však predĺžiť. Takisto si predávajúci v rámci obchodných podmienok nemôže svojvoľne upraviť dojednanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonným znením. Ako príklad, kedy by predávajúci konal v rozpore so zákonom, možno uviesť snahu predávajúceho vopred sa vyviniť zo zodpovednosti za vady, ktoré by sa v budúcnosti mohli prejaviť, a za ktoré naopak v zmysle zákona zodpovedá.

Kto môže vytvoriť všeobecné obchodné podmienky?

Všeobecné obchodné podmienky si samozrejme môžete vytvoriť aj sami. Nakoľko je však zosúladenie obchodných podmienok so zákonom pomerne zložité a závislé od konkrétnej činnosti konkrétneho podnikateľa, je vhodné sa za tým účeľom obrátiť na odborníka, ktorý vám tieto vyhotoví na mieru, bez prípadných zákonných nedostatkov.

Do pozornosti dávame aj portál zodpovednypodnikatel.sk, kde nájdete vzory a usmernenia aj pre tvorbu Obchodných podmienok svojho e-shopu.

S vytvorením obchodných podmienok sa môžete obrátiť aj na advokátsku kanceláriu Bános s.r.o.

Kto kontroluje súlad obchodných podmienok so zákonom a aké sankcie hrozia v prípade zistených porušení?

Kontrolu nad poskytovaním všetkých zákonných informácií predávajúcim spotrebiteľovi prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Táto v prípade zistenia pochybenia udeľuje predávajúcim nemalé pokuty.

Výšku pokuty nemožno vopred vyčísliť, nakoľko je závislá od konkrétneho prípadu a samozrejme zisteného porušenia. Nie je výnimkou, ak je za identické porušenie zákona udelená jednému predávajúcemu 100,- eur pokuta a druhému 1.000,- eur. Konečné rozhodnutie je teda vždy na kontrolním orgáne a môže sa odvíjať od rôznych faktorov, jako je počet porušení, veľkosť e-shopu, a pod.

Zákon stanovuje, čo musia všeobecné obchodné podmienky obsahovať (§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z.), pričom je jasné, že absencia niektorej z podmienok znamená automatické uloženie pokuty. Zvlášť sú pokuty udeľované za proces objednávky produktu či služby, alebo nereagovanie na zákonné odstúpenie od zmluvy. Netreba taktiež zabúdať na nové povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o alternatívnom riešení sporov, na základe ktorého musí e-shop povinne spolupracovať pri zmierlivom riešení sporu.

Pozor na likvidačné pokuty

Obchodné podmienky pre eshop by mali byť naformulované a umiestnené správne. Ukladaná pokuta sa v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. môže vyšplhať až do výšky 33.000,- eur a pri porušení povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa do 66.400,- eur, čo môže byť pre nejedného podnikateľa likvidačné. Na vypracovaní dobrých obchodných podmienok a ich súlade s právním poriadkom, si preto dajte naozaj záležať.

Sú Vám niektoré výrazy nezrozumiteľné? Chcete si nielen vytvoriť eshop ale aj mu rozumieť? FAQ prináša odpoveď na bežne používané výrazyako je AB testovanie, captcha, feed, PPC, SEO a iné výrazy v podnikaní na Internete.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti